ΑΔΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η Άδεια Δόμησης αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό τύπο οικοδομικής άδειας. Καλύπτει όλες τις κατηγορίες κτιρίων, από μια απλή μονοκατοικία μέχρι ένα σύνθετο ειδικό κτίριο.Για την έκδοση της Άδειας Δόμησης απαιτείται πλήρης φάκελος με όλες τις απαιτούμενες Μελέτες, φάκελος φορολογικών και λοιπών δικαιολογητικών, καθώς και ειδικότερες εγκρίσεις. Παραδείγματα ειδικότερων εγκρίσεων αποτελούν η έγκριση εκσκαφής από την αρχαιολογία, η έγκριση από Δασαρχείο, κτλ.Φυσικά το είδος κάθε Έργου καθορίζει τις Μελέτες και εγκρίσεις που απαιτούνται.Πολύ σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είναι η υποχρέωση για υποβολή Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης, βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, γεγονός το οποίο έχει αλλάξει ριζικά της κατασκευαστικές απαιτήσεις των νέων κτιρίων. Με τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης εισέρχεται πλέον ο έλεγχος της κατασκευής από ελεγκτή δόμησης. Ο ελεγκτής δόμησης ορίζεται ηλεκτρονικά βάσει κλήρωσης και ο έλεγχος γίνεται σε διάφορα στάδια της κατασκευής.Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επίβλεψη του Έργου, διότι ενδεχόμενες αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες Μελέτες μπορεί να επιφέρουν στην καλύτερη περίπτωση καθυστέρηση της πορείας του Έργου, ενώ στην χειρότερη επιβολή προστίμων και εντολή κατεδάφισης.Η έκδοση της Άδειας Δόμησης δεν είναι πλέον όσο χρονοβόρα ήταν παλαιότερα, διότι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας έχουν ελαττωθεί.Παρ' όλα αυτά προκειμένου να κυλήσει ομαλά η διαδικασία και να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις, ο φάκελος που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερος.Η Άδεια Δόμησης και οι Μελέτες που την συνοδεύουν είναι έγγραφα τα οποία θα ακολουθούν το κτίριο μας εφ’ όρου ζωής. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτό το οποίο επιθυμούμε να κατασκευάσουμε.Επιλέγοντας την κατάλληλη υποστήριξη εξασφαλίζουμε την σωστή Μελέτη 

Εγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας

 

Εγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 29 του Ν.4495/17 και οι οποίες (ενδεικτικά) μπορεί να είναι: τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων, επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, κατασκευή πέργκολας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, κλπ

Εργασίες Χωρίς Αδεια

 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4495/17, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο, οι οποίες (ενδεικτικά) μπορεί να είναι: εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών,μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων, αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου, τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, κατασκευή μικρής πέργκολας, τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών, κλπ

Εγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας

Εγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 29 του Ν.4495/17 και οι οποίες (ενδεικτικά) μπορεί να είναι: τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων, επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, κατασκευή πέργκολας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, κλπ

Εργασίες Χωρίς Αδεια

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4495/17, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο, οι οποίες (ενδεικτικά) μπορεί να είναι: εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών,μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων, αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου, τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, κατασκευή μικρής πέργκολας, τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών, κλπ

Κοινοποίηση σελίδας